Gevinster ved Baltic Pipe Project

Baltic Pipe Project forventes at skabe betydelige socioøkonomiske gevinster i Polen, Danmark og andre lande i de baltiske og central- og østeuropæiske regioner. Projektet lever op til EU’s energipolitik, hvor målsætningerne er en sikker, billig og bæredygtig energiforsyning, der skal opnås gennem øget markedsintegration, flere forsyningskilder og høj konkurrence.

En ny gasledning vil forbedre forsyningssikkerheden Mere >
Den nye forsyningsforbindelse vil øge handel og konkurrence Mere >
En sandsynlig gevinst vil være lavere gaspriser for forbrugerne Mere >
Baltic Pipe bidrager til lavere CO2-udledning i Europa Mere >

Forsyningssikkerhed

Adgang til flere forsyningskilder er altafgørende for forsyningssikkerheden.

Baltic Pipe Project vil give adgang til flere forsyningskilder i Polen, Danmark og de baltiske og central- og østeuropæiske regioner.

På det polske marked vil nye aktører give øget konkurrence blandt leverandørerne og forbedre forsyningssikkerheden.

Ligeledes vil det danske gasmarked drage fordel af to nye forsyningskilder i kraft af direkte adgang til både norsk gas og det globale marked for flydende naturgas via den polske LNG terminal i Swinoujscie.

Forbedring af gasinfrastrukturen i EU

Baltic Pipe Project understøtter muligheden for energisolidaritet blandt EU’s medlemslande i tilfælde af gasafbrydelser og mangelsituationer. Gennem det seneste årti er det blevet klart, at naturgasmarkedet i Central- og Østeuropa er fragmenteret og baseret på få forsyningskilder.

En ny forsyningskorridor

Fordi Baltic Pipe Project skaber en ny, stor gasforsyningsrute fra nord, vil projektet bidrage til en fundamental ændring i den nuværende forsyningsstruktur i Central- og Østeuropa, som historisk har været afhængige af gas fra øst. Dermed vil projektet ikke blot give adgang til en ny forsyningskilde, men vil skabe en helt ny forsyningsrute. Denne diversificering vil skabe langt større forsyningssikkerhed for slutbrugerne – både kommercielle virksomheder og private husholdninger.

Forsyningssikkerhed

Øget konkurrence

Baltic Pipe Project vil skabe grobund for øget handel og stærkere konkurrence på gasmarkedet.

Udvikling af velfungerende og fleksible gasmarkeder forudsætter, at der skabes konkurrence og priskonvergens mellem regionale gasmarkeder.

I øjeblikket er de fleste central- og østeuropæiske gasmarkeder i realiteten afhængige af en enkelt leverandør og har begrænset adgang til alternative forsyningskilder. Som en konsekvens heraf er der ingen konkurrence blandt leverandørerne på de central- og østeuropæiske markeder, hvilket gør naturgas mindre attraktivt i forhold til fossile brændstoffer såsom kul.

Øget handel baseret på en stærkere europæisk infrastruktur

Fordi Baltic Pipe Project skaber en ny forsyningsforbindelse, kan projektet i kombination med andre planlagte udbygninger af gasledningsnettet i regionen være med til at skabe nye handelsmuligheder for landene i de baltiske og central- og østeuropæiske regioner.

Målet med den europæiske energipolitik er at udvikle et konkurrencepræget indre energimarked. Det kan realiseres ved at bygge en paneuropæisk, integreret infrastruktur, der skaber mulighed for fri bevægelse af energi. Uden transportkapacitet på tværs af grænserne og uden adgang til et bredt udbud af forskellige forsyningskilder er det ikke muligt at skabe et fleksibelt indre energimarked.

Øget konkurrence

Lavere priser

Den nye forsyningsforbindelse vil med stor sandsynlighed komme forbrugerne til gavn i form af lavere gaspriser.

Med adgangen til nye forsyningskilder i alle de involverede lande vil de regionale prisforskelle sandsynligvis blive reduceret, hvilket vil komme slutbrugerne af naturgas til gode.

Ydermere vil Baltic Pipe Project medføre, at tarifferne på gastransmission kan fastholdes på et lavt niveau. I Danmark er Baltic Pipe Project et vigtigt element i bestræbelserne på at kontrollere og reducere tarifferne på transport af gas.

Lavere priser

Lavere emissioner

Baltic Pipe Project har potentiale til at øge anvendelsen af naturgas som brændsel på kraftværker.

I Polen, Central- og Østeuropa og i de baltiske lande kan dette medføre, at naturgas erstatter brugen af andre fossile brændsler såsom kul, og således kan projektet bidrage til reduceret CO2-udledning.

Baltic Pipe Project kan også på sigt understøtte integrationen af vedvarende energikilder som biogas i gasledningsnettet, hvis der opstår efterspørgsel efter det i fremtiden.

Bæredygtighed
Energinet logo Gaz-System logo