Baltic Pipe: Launching of the Binding Open Season Procedure