Wsparcie finansowe Unii Europejskiej dla projektu Baltic Pipe w ramach CEF Energy 2017

Projekt Baltic Pipe otrzymał znaczące dofinansowanie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF).  Propozycję Komisji Europejskiej o przyznaniu pomocy finansowej zaakceptowały w dniu 25 stycznia 2018 r.  państwa członkowskie UE.

W ramach ogłoszonego w 2017 r. przez Komisję Europejską, konkursu  granatowego CEF Energy, przyznano wsparcie dla projektu o znaczeniu wspólnotowym PCI 8.3:  Połączenie międzysystemowe Polska-Dania [obecnie nazwane Baltic Pipe] na działanie pod nazwą: Prace przygotowawcze do Projektu Baltic Pipe aż do uzyskania niezbędnych pozwoleń na budowę w Polsce oraz w Danii”.   Powyższe działanie będzie realizowane przez polskiego i duńskiego operatora systemu przesyłowego, tj.: GAZ-SYSTEM S.A  i Energinet.

Maksymalna wysokość przyznanego wsparcia finansowego UE dla proponowanego działania wynosi 33,1 mln EUR.

Instrument „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF) jest kluczowym unijnym instrumentem finansowania na rzecz wspierania wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i konkurencyjności poprzez ukierunkowane inwestycje infrastrukturalne na poziomie europejskim. Wspiera rozwój wydajnych, zrównoważonych i dobrze połączonych transeuropejskich sieci w zakresie transportu, energii oraz telekomunikacji.