GAZ-SYSTEM operatorem systemu przesyłowego gazu do 2068 r.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wydał decyzję o przedłużeniu koncesji GAZ-SYSTEM na przesył paliw gazowych oraz decyzję o wydłużeniu okresu wyznaczenia Spółki operatorem systemu przesyłowego gazu na terytorium Polski. Obydwie decyzje zostały wydane 6 grudnia 2018 r. i przedłużają dotychczasowe decyzje, obowiązujące do 2030 roku, o kolejne 38 lat – do 6 grudnia 2068 roku.

GAZ-SYSTEM jest jedynym wyznaczonym przez Prezesa URE operatorem systemu przesyłowego gazowego na terytorium Polski. Spółka jest niezależna w zakresie formy prawnej, organizacyjnej oraz procesów decyzyjnych. W myśl zapisów decyzji Prezesa URE, GAZ-SYSTEM jest gwarantem skutecznego zarządzania systemem przesyłowym na terenie Polski.

Wnioski, na podstawie których Prezes URE wydał obydwie decyzje zostały złożone przez GAZ-SYSTEM w związku z potrzebą zapewnienia możliwości prowadzenia koncesjonowanej działalności przesyłowej przez następne 50 lat. Wynika ona z zaangażowania Spółki
w realizację – wraz z duńskim operatorem systemu przesyłowego, Spółką Energinet – Projektu Baltic Pipe, obejmującego m.in. budowę międzysystemowego gazociągu podmorskiego, który połączy systemy przesyłowe Polski i Danii.

Pozytywne decyzje Prezesa URE zapewniają Spółce możliwość długofalowego prowadzenia działalności oraz realizacji planów inwestycyjnych, których kluczowym celem jest dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju.