Decyzja inwestycyjna

Energinet i GAZ-SYSTEM podejmą ostateczną decyzję inwestycyjną do końca 2018 roku.

Jednym z warunków podjęcia ostatecznej decyzji w zakresie realizacji Baltic Pipe, było potwierdzenie zainteresowania rynku przepustowością, która zostanie udostępniona w wyniku realizacji projektu.                                    

W tym celu Energinet oraz GAZ-SYSTEM uruchomili w połowie 2017 r. procedurę Open Season (OS 2017), która pozwoliła uczestnikom rynku na złożenie wiążącej oferty na oferowaną w ramach procedury przepustowość projektu Baltic Pipe. Następnie, na podstawie oceny otrzymanych ofert i zatwierdzeniu ostatecznej alokacji przepustowości, GAZ-SYSTEM oraz Energinet przeprowadzili testy ekonomiczne. Ocenili w ten sposób rentowność projektu (zgodnie z Rozporządzaniem NC CAM).

Uzyskanie pozytywnego wyniku testu ekonomicznego wraz ze spełnieniem pozostałych warunków wynikających z Regulaminu OS 2017 pozwoliły GAZ–SYSTEM oraz Energinet na zawarcie Umów Przesyłowych z uczestnikami rynku, co nastąpiło w styczniu 2018 roku.

Umowy Przesyłowe zawarte w ramach OS 2017 definiują warunki świadczenia usług przesyłu gazu. Umowy pozostaną wiążące przez okres 15 lat gazowych od momentu uruchomienia przesyłu gazu poprzez Baltic Pipe.

Należy mieć jednak na uwadze fakt, że ostateczna decyzja inwestycyjna zależy także od spełnienia innych warunków zawieszających, określonych w Umowach Przesyłowych zawartych w ramach procedury Open Season 2017.

Infrastruktura przesyłowa gazu

Procedura Open Season

Więcej o procedurze Open Season:

GAZ-SYSTEM

Energinet