Harmonogram Projektu

2013-2017
2013-2017
2016
2017
2017-2018
2018
2018-2019
2019
2019
2020-2022
2022

Ważny projekt infrastrukturalny w Unii Europejskiej

Baltic Pipe po raz trzeci znalazł się na liście projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej (PCI). Projekt Baltic Pipe wspiera integrację europejskiego rynku energetycznego oraz spełnia cele Unii Europejskiej, dotyczące zapewnienia bezpiecznej, przystępnej cenowo i zrównoważonej energii.

Ważny projekt infrastrukturalny w Unii Europejskiej

Baltic Pipe po raz trzeci znalazł się na liście projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej (PCI). Projekt Baltic Pipe wspiera integrację europejskiego rynku energetycznego oraz spełnia cele Unii Europejskiej, dotyczące zapewnienia bezpiecznej, przystępnej cenowo i zrównoważonej energii.

Studium wykonalności

Spółki GAZ-SYSTEM i Energinet opracowały studium wykonalności dla projektu Baltic Pipe. Pozytywny wynik wskazał wymierne korzyści społeczno-ekonomiczne dla Polski, Danii a także państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Procedura Open Season

Procedura Open Season potwierdziła zainteresowanie rynku projektem Baltic Pipe. Uczestnicy rynku przedłożyli oferty zobowiązujące ich do zawarcia 15-letnich umów na przesył gazu z Morza Północnego, poprzez terytorium Danii, do Polski.

Wstępne konsultacje społeczne

Transparentność działań promotorów projektu oraz zaangażowanie społeczeństwa na wczesnym etapie inwestycji jest istotnym elementem jego realizacji. Głos opinii publicznej jest brany pod uwagę w ramach przeprowadzania Procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ).

Decyzja inwestycyjna

Promotorzy Projektu: GAZ-SYSTEM i Energinet podejmują ostateczną decyzję inwestycyjną.

Prace projektowe

Realizacja prac projektowych i wykonanie niezbędnych, szczegółowych analiz technicznych wszystkich komponentów projektu Baltic Pipe.

Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko i konsultacje społeczne

W poszczególnych krajach objętych inwestycją przedłożony zostanie Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko dotyczący zarówno części morskiej jak i lądowej. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w krajach objętych realizacją poszczególnych elementów projektu.

Procesy zakupowe, dostawy materiałów do budowy

Postępowania przetargowe na kluczowe dostawy oraz wybór wykonawców robót budowlanych.

Prace budowlane

Budowa wszystkich pięciu komponentów projektu Baltic Pipe umożliwi zintegrowanie europejskiego systemu przesyłu gazu ziemnego.

Przesył gazu

Rozpoczęcie usługi świadczenia przesyłu gazu za pośrednictwem Baltic Pipe. Ustanowienie nowego korytarza dostaw dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej zapewni skuteczną i elastyczną dystrybucję gazu na regionalnych rynkach.