Wsparcie finansowe Projektu ze strony UE

Konkurs grantowy 2017 rok (CEF ENERGY 2017)

24 maja 2018 r. podpisana została umowa na dofinansowanie prac projektowych dla projektu Baltic Pipe w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF). Podpisanie umowy na dofinansowanie stanowiło wypełnienie podjętej 25 stycznia 2018 r. decyzji państw członkowskich UE o przyznaniu pomocy finansowej dla projektu Baltic Pipe z unijnego instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF). Wsparcie finansowe zostało przyznane w oparciu o przeprowadzony w 2017 r. konkurs grantowy CEF Energy na działanie pn. „Prace przygotowawcze do Projektu Baltic Pipe aż do uzyskania niezbędnych pozwoleń na budowę w Polsce oraz w Danii”.

Maksymalna wysokość przyznanego dofinansowania na ww. działanie wynosi 33,1 mln EUR
Dofinansowanie dotyczy działań realizowanych przez obu partnerów tj. Spółki GAZ-SYSTEM S.A. oraz Spółki Energinet.

Konkurs grantowy 2018 rok (CEF ENERGY 2018)

16 lipca 2018 roku państwa członkowskie Unii Europejskiej zaakceptowały propozycję Komisji Europejskiej o przyznaniu pomocy finansowej dla projektu Baltic Pipe w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF) na działanie pod nazwą „Wzmocnienie krajowych systemów przesyłowych gazu w Polsce i Danii dla projektu Baltic Pipe”.

Maksymalna wysokość przyznanego dofinansowania na ww. działanie wynosi 18,3 mln EUR dla obu partnerów tj. Spółki GAZ-SYSTEM S.A. oraz Spółki Energinet
Dofinansowanie dotyczy działań realizowanych przez obu partnerów tj. Spółki GAZ-SYSTEM S.A. oraz Spółki Energinet.

Łącznie maksymalna wysokość przyznanego dotychczas dofinansowania wynosi 51.4 mln EUR i zostanie przeznaczona na realizację prac projektowych oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń administracyjnych zarówno dla gazociągów podmorskich jak i rozbudowy niezbędnej infrastruktury przesyłowej na terenie Danii i Polski.

Należy wspomnieć, że w 2015 roku Projekt Baltic Pipe otrzymał dofinansowanie w ramach instrumentu finansowego „Łącząc Europę„ CEF którego zakres dotyczył wsparcia w przeprowadzeniu prac analitycznych oraz opracowania „Studium Wykonalności dla Połączenia międzysystemowego Baltic Pipe łączącego Polskę z Danią”.

Konkurs grantowy 2019 rok (CEF ENERGY 2019)

Decyzja Komisji Europejskiej, o przyznaniu GAZ-SYSTEM pomocy finansowej dla projektu Baltic Pipe na działanie pod nazwą: „Prace budowlane dla klastra infrastrukturalnego 8.3 w ramach projektów o znaczeniu wspólnotowym (PCI)”, została zaakceptowana przez państwa członkowskie UE 23 stycznia 2019 r. Dofinansowanie przyznano w ramach przeprowadzonego w 2018 r. drugiego konkursu grantowego CEF Energy.

Komisja Europejska w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) przyznała projektowi Baltic Pipe dofinansowanie na prace budowlane. Decyzja ta podkreśla istotne znaczenie projektu dla budowy europejskiego rynku gazu oraz wzmocnienia bezpieczeństwa dostaw w regionie. Uroczystość podpisania umowy na wsparcie finansowe, którego maksymalna wysokość wynosi blisko 215 mln euro, odbyła się 15 kwietnia 2019 r. w Brukseli.

Wsparcie zostanie przeznaczone na realizację prac budowlanych zarówno dla gazociągu podmorskiego, łączącego systemy przesyłowe Polski i Danii jak i na rozbudowę i modernizację polskiego systemu przesyłowego gazu ziemnego.

EU flagWspółfinansowane przez instrument
Unii Europejskiej „Łącząc Europę”

Więcej informacji

Energinet logo Gaz-System logo