Pytania i odpowiedzi

Podstawowe informacje o projekcie

 • Projekt Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim.

  Inwestycja umożliwi transport gazu z Norwegii na rynki duńskie i polskie, a także do klientów w sąsiednich krajach. Inwestycja po raz trzeci została uznana przez Komisję Europejską za projekt wspólnego zainteresowania (PCI).

 • Studium wykonalności wykazało, że projekt Baltic Pipe może przynieść znaczące korzyści społeczno-ekonomiczne Polsce, Danii i innym państwom sąsiadującym. Projekt jest w pełni zgodny z polityką energetyczną UE w zakresie zapewnienia bezpiecznych, ciągłych i zrównoważonych dostaw energii w Europie poprzez zwiększoną integrację rynku, dywersyfikację źródeł dostaw i wysoką konkurencyjność.

 • Projekt jest realizowany przy ścisłej współpracy polskiego operatora systemu przesyłowego GAZ-SYSTEM z duńskim operatorem systemu przesyłowego gazu i energii Energinet.
  W 2017 r. Premierzy Polski i Danii podpisali memorandum o zrozumieniu i współpracy przy realizacji projektu Baltic Pipe.

 • W 2018 r. spółki GAZ-SYSTEM i Energinet podejmą ostateczną decyzję inwestycyjną. Jeśli decyzja będzie pozytywna, a także dalszy proces uzyskiwania decyzji i pozwoleń administracyjnych będzie przebiegał zgodnie z harmonogramem, uruchomienie przesyłu gazu nastąpi w październiku 2022 r. 

 • Gaz ziemny jest uważany za jedno z najczystszych paliw kopalnianych. W przeciwieństwie do paliw zawierających cięższe frakcje węglowodorów, tzn. węgiel czy ropa naftowa, gaz ziemny emituje znacznie mniej dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych substancji stałych i lotnych.

  Zgodnie z badaniami, przewiduje się, że popyt na gaz ziemny w Europie Środkowej i Wschodniej z roku na rok będzie wzrastał. Inwestycja w projekt Baltic Pipe zwiększy konkurencyjność cen gazu na rynku europejskim i przyczyni się do obniżenia kosztów dekarbonizacji. Powyższe zalety sprawiają, że gaz ziemny klasyfikuje się jako konwencjonalne źródło energii bardziej przyjazne dla środowiska, a Baltic Pipe spełnia cele UE w zakresie energii i klimatu.

  W przyszłości infrastruktura gazu ziemnego może być wykorzystywana do przesyłu biogazu.

 • Gazociąg podmorski Baltic Pipe będzie mógł transportować 10 mld m3 gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m3 surowca z Polski do Danii. Dla porównania w 2016 r. zużycie gazu w Danii wyniosło 2.5 mld m3 natomiast w Polsce 16 mld m3.

 • Podczas procedury Open Season w 2017 r. uczestnicy rynku zostali zaproszeni do rezerwowania przepustowości gazociągu Baltic Pipe. W tym procesie uczestnicy potwierdzili swoje zainteresowanie poprzez składanie wiążących zobowiązań do wykorzystania przepustowości gazociągu przez najbliższe 15 lat.
  W celu zapewnienia dostępu stron trzecich, procedura Open Season została otwarta dla wszystkich zainteresowanych uczestników rynku.

Grupa osób przegląda mapę

Realizacja inwestycji

 • Gazociągi układane są w wykopie na głębokości minimum 1,2 m, następnie zasypywane, a teren poddawany jest rekultywacji. GAZ-SYSTEM i Energinet przywiązują najwyższą wagę do rekultywacji obszarów do stanu sprzed rozpoczęcia budowy.
  Infrastruktura naziemna są to przede wszystkim tłocznie gazu i w ramach projektu przewidziano cztery tego typu obiekty: jeden w Danii i  trzy w Polsce. 

  Na terenach,  które zostaną objęte realizacją projektu, zorganizowane będą konsultacje społeczne. Inwestorzy podejmą wszelkie starania w celu ograniczenia potencjalnego negatywnego wpływu inwestycji na lokalne społeczności.

 • Gazociągi podwodne można układać zarówno na dnie morskim lub zakopywać poniżej dna, w zależności od lokalnych warunków. Standardowo wyznaczana jest około 200-metrowa strefa wokół infrastruktury zapewniająca bezpieczeństwo innych użytkowników akwenu, w celu zapobieżenia ewentualnemu uszkodzeniu gazociągu przez np. kotwicę lub sprzęt połowowy.
  Inwestorzy podejmą również działania mające na celu złagodzenie potencjalnego, negatywnego wpływu na otoczenie.

 • Podjęte zostaną działania, mające na celu zminimalizowanie niedogodności jakie lokalnie mogą wystąpić na etapie budowy (hałas, wzmożony ruch czy użycie ciężkiego sprzętu). Ponadto, podczas samej budowy mogą wystąpić czasowe trudności z dostępem do terenów, na których realizowane są inwestycje (np. budowa gazociągu, stacje zaworów ziemnych czy instalacji odbiorczych).

 • Możliwy i potencjalny wpływ na środowisko naturalne zostanie zbadany podczas przeprowadzania Oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). Raporty OOŚ zostaną opracowane na podstawie m.in. środowiska morskiego i lądowego. Głos opinii publicznej jest brany pod uwagę w ramach przeprowadzania procedury OOŚ. Konsultacje społeczne zostaną zorganizowane w krajach objętych realizacją poszczególnych elementów projektu.

 • Transparentność działań inwestorów i zaangażowanie publiczne są niezbędne przy realizacji projektu infrastrukturalnego zarówno w aspekcie środowiskowym, jak i społecznym. W ramach oceny oddziaływania na środowisko konsultacje społeczne zostaną zorganizowane w krajach objętych realizacją poszczególnych elementów projektu.

 • Ciśnienie robocze gazociągów podmorskich jest obecnie szacowane na poziomie 8,5 – 12 MPa.

  Ciśnienie robocze gazociągów lądowych jest szacowane na poziomie 5- 15 MPa.

 • Obecnie brane są pod uwagę cztery technologie wyjścia na ląd: wykop otwarty, przewiert horyzontalny (HDD), mikrotuneling oraz Direct Pipe. Optymalna metoda wyjścia na ląd zostanie wybrana na podstawie analizy środowiskowej i inżynieryjnej.

  Wyjście gazociągu podmorskiego na ląd będzie niewidoczne, a teren plaży i wydm zostanie przywrócony do stanu pierwotnego po zakończeniu prac budowlanych.

 • Tak. Wszystkie przeszkody utrudniające ułożenie gazociągu w wykopie otwartym (np. rzeki, drogi, linie kolejowe itp.) będą realizowane z wykorzystaniem metod bezwykopowych np. przecisków, przewiertów horyzontalnych, mikrotunelingu czy Direct Pipe.

Odszkodowania

 • Ustawodawstwa w Polsce i w Danii są w tym zakresie różne. Odszkodowania będą przyznawane zgodnie z prawodawstwem danego kraju. Informacje na temat podstawy prawnej przyznawania odszkodowań dostępne są na stronach internetowych promotorów projektu: Energinet i GAZ-SYSTEM.

Bezpieczeństwo

 • Prawidłowa eksploatacja jest kluczowa przy zarządzaniu każdym źródłem energii, w tym także gazem ziemnym. Obaj Promotorzy Projektu – GAZ-SYSTEM oraz Energinet, stosują najnowocześniejsze techniki w celu osiągania najwyższego poziomu ochrony środowiska. Ponadto promotorzy – w ramach polityki minimalizowania negatywnego wpływu procesów inwestycyjnych na środowisko –   realizują następujące działania: ograniczanie ilości powstających odpadów; monitorowanie zanieczyszczeń emitowanych do wody, powietrza i ziemi oraz zapewnienie zgodności z dopuszczalnymi standardami emisyjnymi; ograniczanie oraz utrzymywanie emisji hałasu na poziomie akceptowalnym w ramach stosowania najlepszych możliwych technologii; angażowanie pracowników w inicjatywy na rzecz ochrony środowiska, organizowanie szkoleń oraz zapewnienie skutecznego przepływu informacji dot. działalności środowiskowej; a także przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego.

  Ponadto całodobowy monitoring i nadzór nad infrastrukturą przesyłową ma za zadanie zapobiec ewentualnym zagrożeniom.

Pozostałe pytania