Rekomendowany wariant trasy gazociągu podmorskiego Baltic Pipe zaakceptowany przez GAZ-SYSTEM

GAZ-SYSTEM zaakceptował wariant trasy gazociągu podmorskiego zaproponowany przez wykonawcę dokumentacji technicznej i środowiskowej – firmę Ramboll. Rekomendowana trasa liczy ok. 275 km i przebiega przez duńskie i polskie obszary morskie oraz przez szwedzką wyłączną strefę ekonomiczną (na odcinku ok. 80 km). Wskazano również preferowane miejsca wyjścia rurociągu na ląd – Faxe South w Danii oraz Niechorze-Pogorzelica w Polsce. Przyjęcie rekomendacji nie oznacza, że została podjęta ostateczna decyzja co do przebiegu gazociągu. Zapadnie ona dopiero po uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych i pozwoleń.

Ramboll od października 2017 r. przeprowadzał dokładne badania środowiskowe, geofizyczne i geotechniczne, które pozwoliły wskazać optymalną i bezpieczną trasę rurociągu przez Morze Bałtyckie. Wskazany przebieg został przeanalizowany i porównany z innymi rozważanymi wariantami trasy przede wszystkim pod kątem środowiskowym, technicznym oraz społeczno-ekonomicznym. Oceniono także sposoby prowadzenia przyszłych prac budowlanych, tak aby w jak największym stopniu zminimalizować i ograniczyć oddziaływanie na środowisko i zachować wysoki poziom bezpieczeństwa inwestycji.

W ocenie każdego z wariantów Inwestor i zespół projektowy firmy Ramboll zastosował trzy główne kryteria:

  • Środowiskowe – eliminacja lub minimalizacja działań, mogących potencjalnie negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne, w tym w szczególności na obszary objęte różnymi formami ochrony, np. optymalizacja przebiegu trasy i unikanie oddziaływań, w miejscach występowania szczególnie wrażliwych receptorów w środowisku morskim; planowanie wykonywania prac budowlanych z uwzględnieniem okresów bytowania gatunków chronionych w obrębie wód Bałtyku; zastosowanie takich technologii układania gazociągu, które powodują mniejsze oddziaływanie na środowiskowo, zarówno w odniesieniu do siedlisk bytowania różnych organizmów, jak również uwzględniając dostępność do bazy pokarmowej.
  • Społeczno-ekonomiczne – minimalizacja ograniczeń dla dotychczasowych użytkowników funkcjonujących na Morzu Bałtyckim i w miejscach lądowania gazociągu w Polsce i Danii – np. obszary połowowe, żegluga morska, wydobycia surowców, funkcjonujące i planowane morskie farmy wiatrowe, miejsc zatopienia amunicji konwencjonalnej i bojowych środków chemicznych czy wraków, obszary działalności wojskowej lub gospodarstwa rolne.
  • Techniczne – minimalizacja kolizji z trasami istniejących rurociągów, kabli, z morskimi farmami wiatrowymi i innymi przeszkodami, minimalizacja całkowitej długości rurociągu, ograniczenie konieczności ingerencji w dno morskie, unikanie przejść przez obszary płytkich wód, w których do instalacji rurociągu podmorskiego wymagane są specjalne statki/barki instalacyjne.

Akceptacja przez GAZ-SYSTEM rekomendowanej przez wykonawcę trasy nie oznacza ostatecznej zgody na realizację inwestycji w takim wariancie. Na kolejnych etapach realizacji projektu inwestor będzie musiał uzyskać komplet decyzji i pozwoleń we wszystkich krajach, w których realizowany będzie Baltic Pipe, w tym m.in. decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzje o wskazaniu lokalizacji przebiegu rurociągu w wyznaczonym korytarzu oraz pozwolenie na budowę. Dopiero po ich uzyskaniu znana będzie ostateczna trasa przebiegu gazociągu.

Konferencja poświęcona przyszłości projektu Baltic Pipe odbyła się 20 czerwca 2018 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.