Wpływ na społeczności lokalne i środowisko naturalne

Projekt Baltic Pipe jest prowadzony z uwzględnieniem praw społeczności lokalnych oraz środowiska naturalnego. W przypadku tak dużych projektów infrastrukturalnych realizacja inwestycji zależy od dokładnej analizy warunków środowiskowych oraz ich możliwego wpływu na otoczenie.

Ocena Oddziaływania na Środowisko

Przed rozpoczęciem procesu uzyskiwania niezbędnych pozwoleń dla projektu Baltic Pipe, należy złożyć właściwym organom w krajach objętych realizacją projektu (zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi) dokumentację zawierającą szczegółowy opis potencjalnego negatywnego wpływu na środowisko oraz opis środków łagodzących, które pozwolą na ograniczenie lub nawet eliminację tego wpływu.

Czym jest Ocena Oddziaływania na Środowisko?

Ocena oddziaływania na środowisko, zgodnie z polskim ustawodawstwem, jest częścią postępowania związanego z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu. Postępowania te mają istotne znaczenie dla prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji.
Celem oceny oddziaływania na środowisko jest zbadanie możliwego wpływu inwestycji na środowisko naturalne oraz określenie czynników, które należy ograniczyć w możliwie największym stopniu lub wyeliminować ryzyko ich negatywnego wpływu na środowisko.

Procedura Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ)

Poniższy diagram przedstawia główne etapy procesu OOŚ:

Badania środowiska
W celu przeprowadzenia oceny potencjalnych oddziaływań na środowisko należy rozpoznać istniejące warunki środowiskowe uwzględniając dostępne informacje, a także na podstawie badań terenowych.
 
Potencjalne oddziaływania
Identyfikacja potencjalnych oddziaływań charakterystycznych dla planowanego przedsięwzięcia.
 
Ocena oddziaływania
Identyfikacja i ocena prawdopodobnych i istotnych oddziaływań na środowisko.
 
Działania minimalizujące
Wskazanie środków mających na celu uniknięcie, zmniejszenie lub ewentualną kompensację oddziaływań na środowisko.
 
Oddziaływania rezydualne
Rozpoznanie skutków złagodzenia i zmniejszenia negatywnego wpływu oddziaływania na środowisko.

Harmonogram kluczowych etapów oceny oddziaływania na środowisko będzie na bieżąco uzgadniany z odpowiednimi organami administracji publicznej.

VIDEO: Preserving nature

Energinet logo Gaz-System logo