Proces wydawania pozwoleń w Danii

Przed rozpoczęciem budowy na terytorium Danii oraz na duńskich wodach terytorialnych Morza Bałtyckiego spółki Energinet i GAZ-SYSTEM muszą uzyskać niezbędne pozwolenia administracyjne.
Dodatkowo Energinet uzgodni z właścicielami nieruchomości rozmieszczenie poszczególnych elementów infrastruktury przesyłowej na ich terenie.

Ocena Oddziaływania na Środowisko

W Danii pozwolenia środowiskowe są wydawane przez krajową Agencję Ochrony Środowiska oraz Agencję Energetyki.  Agencja Ochrony Środowiska  jest organem właściwym do wydawania pozwoleń dotyczących części lądowej infrastruktury, natomiast Agencja Energii jest organem wydającym pozwolenia dotyczące budowy części podmorskiej.

Poszczególne decyzje będą wydawane na podstawie Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) przeprowadzonej przez promotorów projektu.

Konsultacje społeczne

W ramach procesu Oceny Oddziaływania na Środowisko zostaną przeprowadzone dwa wysłuchania publiczne, w których każda strona zainteresowana projektem może wnieść sugestie i opinie do zakresu badań OOŚ i do końcowego raportu.

Pierwsze spotkania publiczne odbyły się na przełomie grudnia 2017 i stycznia 2018 r.
Kolejne odbędą się po przeanalizowaniu Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko przez organy administracji publicznej.

Lokalizacja infrastruktury na terenach prywatnych w Danii

Powołania zostanie specjalna komisja do realizacji procesu wywłaszczania na gruntach prywatnych, na których będą planowane elementy infrastruktury przesyłowej.

INFORMACJE DO PODBRANIA

Broszura PCI >>

Pytania i odpowiedzi >>