Wymagania związane z procesem udzielania pozwoleń w Niemczech

Jeśli ostateczna trasa gazociągu będzie przebiegać przez niemiecką strefę ekonomiczną, budowa bałtyckiego gazociągu tranzytowego przechodzącego przez Niemiecką Wyłączną Strefę Ekonomiczną wymagać będzie uzyskania pozwoleń od kilku organów.

Organy w Niemczech

Narodowy Urząd Sieci Przesyłowych będzie pełnić rolę instytucji koordynującej i wspierającej proces uzyskiwania pozwoleń w Niemczech. Narodowy Urząd Sieci Przesyłowych jest właściwym organem krajowym dla tego typu projektów w Niemczech i będzie przeprowadzać proces wydawania pozwoleń w ścisłej współpracy z Federalną Agencją Morską i Hydrograficzną oraz Urzędem Górniczym w Stralsundzie.

Federalna Agencja Morska i Hydrograficzna odpowiada za większość zagadnień związanych z planowaniem przestrzennym na morzu (żegluga, łowiska, wydobycie osadów, zastosowanie do celów militarnych itp.), ocenę środowiskową oraz obowiązkowy udział społeczeństwa, natomiast do kompetencji Urzędu Górniczego w Stralsundzie należy wydawanie dodatkowo wymaganych zezwoleń związanych z branżą wydobywczą oraz technicznymi aspektami projektu budowy gazociągu.

Wysłuchanie publiczne

Po zebraniu wszystkich wymaganych dokumentów wniosek o wydanie pozwolenia, w tym opis techniczny i ocena oddziaływania na środowisko, składany jest do właściwych organów. Narodowy Urząd Sieci Przesyłowych, Federalna Agencja Morska i Hydrograficzna oraz Urząd Górniczy w Stralsundzie przeprowadzą i skoordynują proces wysłuchania publicznego, składający się z następujących etapów:

  • Udostępnienie opinii publicznej dokumentów zawartych we wniosku przez okres jednego miesiąca. W tym samym czasie przekazanie dokumentów organom i innym zainteresowanym stronom (w tym organizacjom pozarządowym), na których interesy projekt ma wpływ.
  • Zgłaszanie uwag i zastrzeżeń przez organy i inne zainteresowane strony, a także osoby prywatne, w przypadku których zachodzi prawdopodobieństwo doznania szkody.
  • Przygotowanie przez wnioskodawcę odpowiedzi na uwagi i zastrzeżenia.
  • Zorganizowanie przez właściwe organy wysłuchań bez udziału opinii publicznej w celu omówienia uwag i zastrzeżeń.

Na podstawie przeprowadzonych zamkniętych wysłuchań Federalna Agencja Morska i Hydrograficzna oraz Urząd Górniczy w Stralsundzie podejmą decyzję o wydaniu pozwolenia bądź odmowie jego wydania. Odwołanie od decyzji pozytywnej można wnieść w terminie jednego miesiąca. W przypadku braku odwołania decyzja uprawomocnia się.

Wydmy na brzegu Morza Bałtyckiego

WYSŁUCHANIE PUBLICZNE

SPOTKANIE SCOPINGOWE

Energinet logo Gaz-System logo