Wymagania związane z procesem udzielania pozwoleń w Szwecji

Jeśli ostateczna trasa gazociągu będzie przebiegać przez szwedzką strefę ekonomiczną, przed rozpoczęciem budowy na obszarze szwedzkiej strefy ekonomicznej niezbędne będzie przygotowanie studium środowiskowego w takiej samej formie, jak ocena oddziaływania na środowisko.

Studium środowiskowe będzie złożone razem z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Organy w Szwecji

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Innowacji pełni rolę instytucji koordynującej i wydającej pozwolenia w Szwecji. W ramach funkcji koordynującej Ministerstwo to wyznacza organy biorące udział w uzgodnieniu zapisów pozwolenia na budowę w trybie ustawy o szelfie kontynentalnym.

Nadrzędnym organem podejmującym decyzje w sprawie harmonogramu procesu wydawania pozwoleń jest szwedzki rząd.

Wysłuchanie publiczne

Konsultacje społeczne będą przeprowadzane w początkowej fazie projektu. W oparciu o informacje i uwagi z etapu konsultacji przeprowadzone zostaną niezbędne badania podstawowe, a ich wyniki zostaną poddane analizie.

Ww. informacje i uwagi będą częścią oceny oddziaływania na środowisko. Uwagi z etapu konsultacji będą umieszczone w ocenie oddziaływania na środowisko wraz z komentarzem dotyczącym sposobu, w jaki zostały uwzględnione.

Po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę i eksploatację gazociągu Baltic Pipe, uwzględniającym ocenę oddziaływania na środowisko, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Innowacji poda tę informację do publicznej wiadomości.

Wniosek oraz ocena oddziaływania na środowisko zostaną udostępnione opinii publicznej. Przed wydaniem pozwoleń każda osoba będzie mogła zgłosić swoje uwagi.

Może Bałtyckie

WYSŁUCHANIE PUBLICZNE

FAZA SCOPINGU

Szwedzki raport scopingowy
Więcej informacji >>

Raport scopingowy Natura 2000
Więcej informacji >>

RAPORT KONSULTACYJNY

Gazociąg Baltic Pipe pozyskiwanie pozwoleń oraz projektowanie
Więcej informacji >> 

Raport konsultacyjny Natura 2000
Więcej informacji >> 

Energinet logo Gaz-System logo