Det fattades slutliga investeringsbeslut om att skapa Baltic Pipe Project.

Polens och Danmarks systemansvariga för överföringssystem – GAZ-SYSTEM och Energinet – fattade positiva investeringsbeslut och kom överens om att tillsammans utföra Baltic Pipe Project. Rörledningen ska möjliggöra leveranser av naturgas från Norge genom Danmark till Polen och andra länder i regionen samt från Polen till Danmark och Sverige. Investeringsbesluten meddelades i Warszawa den 30 november 2018.

De positiva investeringsbesluten fattades ömsesidigt, vilket innebär att bolagen Energinet och GAZ-SYSTEM åtog sig att bygga en gasledning med total längd på 900 km på land och havsbottnen. Baltic Pipe ska gå genom territorium av tre länder – Danmark, Sverige och Polen – och överföring av gas ska börja i oktober 2022.

”Skapandet av rörledningen Baltic Pipe kommer att vara fördelaktigt för konsumenter i Polen och Danmark samt båda länderna. Den nya ömsesidiga nätförbindelsen kommer att ännu mer förstärka och integrera naturgasmarknaden i Europa. Dessutom kan Baltic Pipe bidra till att europeiska klimatmål uppnås”, sa Thomas Egebo, ordförande för Energinet.

I båda länderna ska man fortsätta diskutera med markägare och myndigheter så att utförandet av Baltic Pipe så lite som möjligt påverkar människor och miljön.

De positiva investeringsbesluten gör att Byggavtal (s.k. Construction Agreement), som ingicks den november i år, träder i kraft. Det reglerar hur samarbetet ska gå till och parternas ansvar för olika delar av projektet fram till oktober 2022.

 ”Gasledningen Baltic Pipe genomförs enligt den överenskomna tidsplanen. Vi övervakar projektets framsteg och genomförande av dess nästa steg. GAZ-SYSTEMs och Energinets positiva investeringsbeslut gör att ett nytt kapitel i vårt samarbete öppnas”, sa Tomasz Stępień, ordförande för GAZ-SYSTEM.

Innan investeringsbesluten fattades ingick Energinet ett avtal om förbindelse av båda gasledningsnäten med sin norska motsvarighet – Gassco. Det ska göra gasflöde från Norge till Danmark och Polen möjligt.

Baltic Pipe Project stämmer överens med Europeiska Unionens energipolitik. Central- och östeuropeiska regionens direkta tillgång till fyndigheter i Norge kommer att öka leveranssäkerhet genom att permanent öppna en ny försörjningsväg för naturgas och samtidigt öka konkurrens samt pristryck bland gasleverantörer. Gasledningen är även i linje med politik för klimatskydd och stöd för central- och östeuropeiska länder i sänkning av deras ekonomis koldioxidutsläpp och stabilisering av elsystem vid varierande produktion från förnybara energikällor.

De positiva investeringsbeslut som ömsesidigt fattades är nästa viktiga steg av Baltic Pipe Project. Eftersom den uppnåddes enligt tidsplanen kan man gå över till nästa arbetssteg, bl.a. anbudsförfarande för potentiella entreprenörer för gasledning på land och undervattensledning, vidare projektanalyser eller att lägga fram en rapport om investeringens miljöpåverkan och genomföra offentliga samråd i de länder som omfattas av investeringen.