GAZ-SYSTEM: Miljöbeslut för undervattensgasledningen Baltic Pipe allt närmare

Miljökonsekvensbeskrivningar för investeringen har lämnats in i samtliga tre länder genom vars sjöterritorium ska gasledningen som kommer att genomföras på botten av Östersjön gå. Detta skedde enligt tidplanen den 28 mars i Polen, den 19 mars i Sverige och den 25 januari 2019 i Danmark

Miljökonsekvensbeskrivningen för investeringen avseende den polska delen av projektet har lämnats in hos Regionala direktoratet för miljöskydd i Szczecin. I Sverige och Danmark har handlingarna som utgör en del av ansökningar om byggnadslov lämnats in hos det svenska Näringsdepartementet respektive den danska Energistyrelsen.

Beskrivningarna innehåller resultaten från utförliga miljöundersökningar som genomfördes längs alla övervägda alternativa sträckningar för undervattensgasledningen. Analyserna som pågick i mer än ett år gjorde det möjligt att utarbeta konsekvensbedömningar avseende projektets effekter på de viktigaste beståndsdelarna av miljön, bl.a. naturmiljön, lokala samhällen och turism. Undersökningarna genomfördes beträffande konstruktionsperioden, nyttjandeperioden och påföljande avveckling av gasledningen.

– Hänsyn till människornas och miljöns säkerhet är en av våra grundläggande förutsättningar vid genomförandet av hela Baltic Pipe-projektet. Därför, med utgångspunkt i de genomförda undersökningarna och miljöanalyserna, har vi på flera platser justerat de ursprungliga projektantagandena. En av de viktigaste ändringarna är till exempel tillämpningen av en teknik för grävningsfri övergång från undervattensgasledning till gasledning på land så att gasledningen på den polska kusten byggs med hjälp av en så kallad mikrotunnel nedanför stranden och sanddynerna. Vi kommer att tillämpa en likadan lösning även i Danmark, vilket kommer att göra att inverkan på kustlinjen, invånarna och turism begränsas så mycket det går, säger Tomasz Stepien, koncernchef för GAZ-SYSTEM.

Detaljerade miljöundersökningar, geofysiska och geotekniska undersökningar som genomfördes gjorde det möjligt att utarbeta en gränsöverskridande bedömning av investeringens miljöpåverkan som anger den utsträckning i vilken åtgärderna i varje land kan påverka grannländerna. Alla som är intresserade av dokumentationen eller vill inkomma med synpunkter och framställningar kan delta aktivt i samrådsprocessen via de myndigheter som mottog rapporterna.

Arbeten med den del av Baltic Pipe-projektet som genomförs av GAZ-SYSTEM i Polen är också långt framskridna. Investeringens landdel har erhållit ett första miljötillstånd. Detta utfärdades av regional direktör för miljöskydd i Gorzow Wielkopolski avseende gasledningen Goleniow – Lwowek.

Oberoende av så kallade miljöförfaranden, även anbudsförfaranden för att välja ut de företag som är beredda att genomföra upphandlingar avseende undervattensgasledningen framskrider enligt planerna. Det pågår också detaljerade projekt- och analysarbeten som kommer att göra det möjligt att inleda byggandet av undervattensdelen år 2020 och avsluta det år 2022.