GAZ-SYSTEM: Avtal om EU-stöd till Baltic Pipe undertecknats

GAZ-SYSTEM har undertecknat ett avtal om finansiering till byggarbeten för Baltic Pipe genom Fonden för ett sammanlänkat Europa med Genomförandeorganet för innovation och nätverk (INEA). Ceremonin för undertecknandet av avtalet om finansiellt stöd vars maximala värde uppgår till nästan 215 miljoner euro tog plats den 15 april 2019 i Bryssel.

I evenemanget deltog, bland andra, vice ordförande för Europeiska kommissionen Maroš Šefčovič, EU-kommissionsledamot för klimatåtgärder och energi Miguel Arias Cañete, generaldirektören för energi Dominique Ristori, chef för INEA Dirk Beckers, Polens premiärminister Mateusz Morawiecki, regeringsombud för strategisk energiinfrastruktur Piotr Naimski och koncernchef för GAZ-SYSTEM Tomasz Stępień.

Bidraget kommer att användas för att genomföra anläggningsarbeten både för undervattensgasledningen som förbinder Polens och Danmarks överföringssystem och för utbyggnad och modernisering av det polska överföringssystemet för naturgas.

Tomasz Stępień, koncernchef för GAZ-SYSTEM, menar att erhållandet av ytterligare EU-finansiering bekräftar Baltic Pipe-projektets särskilda vikt inte bara för Polen, utan även för hela Europeiska unionen. – Ur Polens synvinkel har gassammanlänkningen mellan Polen och Danmark en strategisk betydelse – den är nödvändig för att diversifiera försörjningen. Denna investering är dock också fördelaktig för EU som är intresserad av att öka handeln och konkurrenskraften på den europeiska gasmarknaden – påpekade Stępień.

Undertecknandet av avtalet verkställer EU-medlemsstaternas beslut av den 23 januari 2019 om beviljande av finansiellt stöd till Baltic Pipe-programmet genom den europeiska Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE). Finansiellt stöd beviljades på grundval av den andra bidragstävlingen genomförd i 2018 som anordnades av CEF Energy avseende uppdraget “Anläggningsarbeten i infrastrukturklustern 8.3 inom ramen för projekt av gemenskapsintresse (PCI)”.

Befintlig EU-finansiering till Baltic Pipe

I januari 2019 beviljades projektet finansiering till anläggningsarbeten av Europeiska kommissionen på upp till 215 miljoner euro. Under 2017 och 2018 stöd gavs emellertid för genomförande av projektarbeten på upp till 51,4 miljoner euro. Och inom ramen för en tävling under 2015 beviljades projektet bidrag på upp till 400 tusen euro för en genomförbarhetsstudie. Det totala bidragsbelopp som hittills har beviljats till Baltic Pipe-projektet uppgår till upp till 266,8 miljoner euro.

Fonden för ett sammanlänkat Europa är ett centralt EU-instrument som stöder utvecklingen inom tre områden – transport-, energi- och telekommunikationsnät. För att kunna beviljas bidrag måste ansökningen avse ett projekt av gemenskapsintresse (s.k. PCI). Denna status beviljas infrastrukturprojekt som syftar till att stärka den europeiska inre marknaden för energi och eftersträvar EU:s energipolitik bestående av tillhandahållande av billig, säker och förnybar energi. Baltic Pipe-projektet har tagits med på samtliga befintliga förteckningar över PCI som godkändes i 2013, 2015 och 2017.