Allmän information om GDPR

 • Vi samlar in din personliga information eftersom det är nödvändigt för att svara på de frågor du har ställt.

 • Personuppgifterna kommer behandlas av:

  • Medarbetarna i GAZ-SYSTEM;
  • Medarbetarna hos vår partner Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia, våra underleverantörer och nationella myndigheter i den utsträckning deras hjälp är nödvändigt för att svara på din fråga (t.ex. rörande information om huruvida gasledningen kommer att korsa din egendom)

  Vi vidarebefordrar inte dina personuppgifter till de länder som inte kan säkerställa deras adekvata skydd.

 • Tillhandahållandet av personuppgifter av webbplatsens användare är frivillig. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är artikel 6.1 (a) i den Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) av 2016 som föreskriver att dina personuppgifter kommer att behandlas baserat på ditt samtycke till sådan behandling, som ges genom att lämna in kontaktformuläret.

 • Dina personuppgifter kommer att behandlas under den period som är nödvändig för att upprätthålla kontakten för att ge dig svar på din förfrågan.

 • Du har rätten att:

  • få tillgång till dina personuppgifter, dvs. att få information om vilken typ av uppgifter som samlats in och hur och för vilket ändamål behandlingen sker;
  • korrigera dina personuppgifter, dvs. uppdatera dina uppgifter om det visar sig att de insamlade uppgifterna är felaktiga eller inte längre giltiga;
  • ta bort dina personuppgifter, dvs. begära att hela eller delar av dina personuppgifter raderas. Om begäran är berättigad, raderas sådana uppgifter omedelbart;
  • begränsa bearbetningen, dvs. begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas till endast lagring. Bearbetning av alla sådana uppgifter kan återupptas när skälen för sådan begränsning i bearbetningen har upphört;
  • återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter;
  • ta emot från oss dina personuppgifter för bearbetning i ett strukturerat, vanligt förekommande maskinläsbart format;
  • lämna in ett klagomål mot oss till ordföranden för personuppgiftsbyrån eller annan tillsynsmyndighet i en medlemsstat som är inrättad för att skydda de grundläggande rättigheterna och friheterna för fysiska personer i fråga om behandling av personuppgifter på EU-territorium, om du tror att sättet att behandla dina personuppgifter strider mot gällande lag.
 • Vi skapar inte någon profil av dig baserad på dina personuppgifter. Vi bearbetar inte data i syfte att automatisera beslutsfattandet.

 • Registeransvarig som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter är Gas Transmission System Operator GAZ-SYSTEM S.A. med säte i Warszawa, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa.

   

  Du kan utöva dina rättigheter (eller få mer information) genom att kontakta oss på: rodo@gaz-system.pl