Människor och miljö

Det är absolut nödvändigt att Baltic Pipe Project genomförs med respekt för lokala samhällen och Miljön. Precis som med alla större infrastrukturprojekt, är genomförandet av Baltic Pipe Project beroende av en omfattande studie av befintliga miljöförhållanden och projektets potentiella effekter på miljön.

Miljökonsekvensbeskrivning

De behöriga myndigheterna i respektive land måste utfärda tillstånd innan projektet kan påbörjas. En förutsättning för detta tillstånd är att en MKB-process har utförts. Den viktigaste delen av MKB-processen är utarbetandet av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB-rapport), som innehåller en detaljerad beskrivning av projektets potentiella miljöpåverkan och riskreducerande åtgärder för att begränsa eller eliminera dem.

Vad är en miljökonsekvensbeskrivning?

En miljökonsekvensbeskrivning är en undersökning och bedömning av den sannolika inverkan som projektet kan ha på människor och miljö. Den här processen är av grundläggande betydelse för korrekt och snabbt implementering av investeringen.

Syftet med miljokonsekvensbeskrivningen är att undersöka vilka konsekvenser Baltic Pipe Project kommer att få för miljön och bestämma villkoren för att minska eller eliminera dessa miljörisker.

MKB-processen

Nedan presenteras de olika faserna som finns i en miljökonsekvensbeskrivning.

Baslinjestudier
För att kunna bedöma potentiell miljöpåverkan bör befintliga miljöförhållanden identifieras, genom granskning av tillgänglig information och fältstudier.
 
Möjliga effekter
Identifiering och bedömning av möjliga miljöeffekter i det föreslagna projektet.
 
Bedömning av miljöeffekter
Bedömning av projektets sannolika inverkan på miljön.
 
Riskreducerande åtgärder
Identifiering av åtgärder för att undvika eller minska miljöeffekter eller kompensera för dem.
 
Resterande påverkan
Identifiering av resterande effekter efter de riskreducerande åtgärderna.

Allmänheten informeras regelbundet om MKB-processen. Baserat på MKB-processen, miljö-konsekvensbedömningen och de offentliga remissrundorna skapas grunden för ett MKB-godkännande.

Environmental Impact Assessment report

Construction and installation of the Baltic Pipe may lead to both environmental and socio-economic impacts, which are assessed in detail in an Environmental Impact Assessment (EIA) report covering all relevant environmental end socio-economic receptors, i.e. components of the environment and human activities.

The EIA can be found here (PDF file)

VIDEO: Preserving nature

Energinet logo Gaz-System logo