Krav på tillståndsprocessen i Sverige

Innan Energinet och GAZ-SYSTEM kan påbörja konstruktionen genom svensk ekonomisk zon (EEZ) – förutsatt att den slutgiltiga rutten för rörledningen blir genom svensk EEZ– är det nödvändigt att utarbeta en miljöredovisning i samma omfattning som en miljökonsekvensbeskrivning.

Miljöredovisningen kommer att lämnas in tillsammans med tillståndsansökan för byggskedet. 

Regeringskansliet

Näringsdepartementet agerar som samordnande aktör för tillståndsprocessen, och utfärdar tillstånd i Sverige. Som en del av dess samordningsfunktion avgör Näringsdepartementet vilka delar av Regeringskansliet som skall delta i att fatta beslut kring villkoren för bygglov i enighet med Lagen om Kontinentalsockeln.

Regeringen är det högst beslutande organet avseende schemaläggningen av tillståndsprocessen.

Information till allmänheten

Offentliga samråd kommer att genomföras på ett tidigt stadium av projektet. Baserat på information och kommentarer som tagits emot under detta tidiga samråd, kommer nödvändiga baslinjestudier att utföras, och resultaten kommer att utvärderas.

Därefter kommer detta att ingå i miljökonsekvensbedömningen (MKB). Kommentarer från samråd kommer att presenteras i MKB tillsammans med förklaringar om hur kommentarerna beaktas.

När ansökan om konstruktion och drift av Baltic Pipe lämnas in, inklusive MKB-dokumentet, offentliggör Näringsdepartementet ansökan, inklusive MKB.

Ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen kommer att göras tillgänglig för allmänheten, och allmänheten får möjlighet att kommentera innan tillstånd beviljas.

Östersjön

OFFENTLIGT FÖRHÖR

Samrådsprocess

Samrådsunderlag
Mer information >>

Natura 2000 avgränsningsrapport
Mer information >>

SAMRÅDSREDOGÖRELS

Baltic Pipe offshore rörledning –tillstånd ochkonstruktion Natura 2000
Mer information >> 

Natura 2000 samrådsrapport
Mer information >> 

Energinet logo Gaz-System logo