Krav för tillståndsförfarandet i Tyskland

Om den slutliga sträckningen av transitrörlednigar går genom Tysklands ekonomiska zon, krävs det i Tyskland att flera myndigheter utfärdar tillstånd för anläggningen av rörledningar som korsar Tysklands exklusiva ekonomiska zon i Östersjön.

Tyska myndigheter

Den federala nätmyndigheten ska agera som en kontaktpunkt (One-stop shop) och ska samordna och underlätta tillståndsförfarandet i Tyskland. Den federala nätmyndigheten är behörig nationell myndighet för sådana projekt i Tyskland och ska genomföra tillståndsförfarandet i nära samarbete med den tyska federala myndigheten för sjöfart och hydrografi samt gruvmyndigheten i Stralsund.

Den federala myndigheten för sjöfart och hydrografi ansvarar för de flesta aspekter av havsplanering (sjöfarten, fiske, utvinning av sediment, militär användning osv.), miljöbedömning samt det obligatoriska deltagandet från allmänheten. Gruvmyndigheten i Stralsund ansvarar för utfärdandet av tillstånd som omfattar gruvsektorn och de tekniska aspekterna av rörledningsprojektet.

Offentlig utfrågning

Ansökning om tillstånd, inklusive teknisk beskrivning samt miljökonsekvensbeskrivning, lämnas in till behöriga myndigheter när alla erforderliga dokument är upprättade. Den federala nätmyndigheten, den federala myndigheten för sjöfart och hydrografi samt gruvmyndigheten i Stralsund ska organisera och samordna följande steg i allmänhetens obligatoriska deltagande:

  • Ansökningshandlingarna offentliggörs under en månads tid. Handlingarna skickas samtidigt till myndigheter och andra berörda parter (även icke-statliga organisationer) vars intressen påverkas.
  • Myndigheter och andra berörda parter, även eventuellt berörda privatpersoner, kan lämna synpunkter och invändningar.
  • Sökanden förbereder svar på synpunkter och invändningar.
  • De behöriga myndigheterna anordnar slutna utfrågningar för att diskutera synpunkter och invändningar.

Utgående från resultaten av dessa slutna utfrågningar bestämmer den federala myndigheten för sjöfart och hydrografi och gruvmyndigheten i Stralsund att fatta beslut om tillståndet eller inte. Om tillståndet utfärdas får den överklagas inom en månad från beslutsdagen. Om beslutet inte överklagas vinner tillståndet laga kraft.

Dunes på Baltic Sea shore

OFFENTLIGT FÖRHÖR

SCOPING MEETING

Energinet logo Gaz-System logo