GAZ-SYSTEM: Ny gasledning ska minska utsläppen i Östersjöregionen

Tisdagen (19/3) överlämnade Baltic Pipe Project en ansökan till den svenska regeringen om tillstånd för dragningen genom svensk ekonomisk zon i Östersjön. Ledningen kommer att frakta norsk gas till Polen och ytterligare delar av östra Europa. Ambitionen är att minska koldioxidutsläppen i Östersjöregionen, stärka energisäkerheten och minskaÖst- och centraleuropas beroende av rysk gas. Projektet finansieras av Polen, Danmark och genom EU-bidrag.

Polen är ett av de europeiska länder med störst förbrukning av kol. Ledningen ger Polen bättre möjligheter att på sikt ersätta kol- och oljeanvändningen med naturgas. Potentialen att minska koldioxidutsläppen är stora. Om endast en tiondel av ledningens kapacitet används för att ersätta kol med naturgas så beräknas Polens koldioxidutsläpp minska med mellan 1.2 och 2.2 megaton årligen.

Projektet möjliggör för omställningen till en grönare energimix i Polen och bidrar till ökad energisäkerhet. Redan i dag finns det långt gånga planer på att expandera vind- och solkraften i landet, men ingen av dessa garanterar en säker energitillförsel. Naturgasen kompletterar de förnybara energikällorna och ska hjälpa Polen att på sikt fasa ut användningen av kol och olja.

En ytterligare målsättning med Baltic Pipe Project är att minska Polens, och i förlängningen Öst- och Centraleuropas, beroende av importerad gas från Ryssland. Gasledningen sammanlänkar Polens energimarknad med de norska gasfälten i Nordsjön och består av flera etapper både på land och i hav. Den ansökan som överlämnats till den svenska regeringen berör den del av ledningen som passerar genom Sveriges ekonomiska zon.