Investeringsbeslutet i Baltic Pipe Project

Positiva investeringsbeslut om genomförande av Baltic Pipe-projektet fattades av systemansvariga för överföringssystem i Polen och Danmark i november 2018.

Ett av villkoren för det slutliga beslutsfattandet om genomförandet av Baltic Pipe var att marknadens intresse för den kapacitet som skulle tillgängliggöras genom projektet skulle bekräftas.

I mitten av 2017 började Energinet och GAZ-SYSTEM alltså proceduren Open Season (OS 2017) som gjorde det möjligt för marknadsaktörerna att lämna in bindande anbud för Baltic Pipe projektets kapacitet som erbjöds genom proceduren. Sedan utförde GAZ-SYSTEM och Energinet en ekonomisk prövning enligt bedömning av de inlämnade anbuden och godkännande den slutliga fördelningen av kapaciteten. På så sätt bedömde de projektets lönsamhet (enligt förordningen NC CAM).

Eftersom prövningens ekonomiska resultat var positivt och de övriga villkor som framgår av reglerna i OS 2017 uppfylldes kunde GAZ–SYSTEM och Energinet ingå Transportavtal med marknadsaktörerna i januari 2018.

Transportavtalen som ingicks enligt OS 2017 innehåller villkor för tillhandahållande av gastransporttjänster. När gastransporten har startats av Baltic Pipe ska avtalen gälla i 15 gasår.

 

Gas infrastructure

Open Season-förfarandet

Läs mer om Open Season-förfarandet:

GAZ-SYSTEM

Energinet

Energinet logo Gaz-System logo