Baltic Pipe-projektets samarbetspartners

Projektet utvecklas i samarbete mellan det danska stamnätsföretaget för el och gas Energinet, och det polska transmissionsnätsföretaget för gas GAZ-SYSTEM S.A.

Båda företagen arbetar för att upprätthålla en hög försörjningssäkerhet och vill bidra till utvecklingen av en diversifierad och integrerad europeisk energimarknad. Implementeringen av Baltic Pipe Project kommer att bidra väsentligt till att uppnå dessa mål uppställda av EU.

 • Energinet kommer ansvara för byggandet av de markbaserade projektkomponenterna i Danmark och rörledningarna i Nordsjön och Lilla Bält. Företaget kommer även att äga och driva dessa delar av projektet.
 • GAZ-SYSTEM kommer ansvara för utläggningen av gasledningen i Östersjön mellan Danmark och Polen och för utbyggnaden av det polska rörledning. Företaget kommer även att äga och driva dessa delar av projektet.

VIDEO: Denmark and Poland in the European Energy Union

Energinet - logo

Energinet är ett oberoende offentligt företag som ägs av danska staten och har som mål att säkerställa den offentliga kontrollen över kritisk infrastruktur. Företaget äger, driver och utvecklar de danska el- och gasdistributionsnäten.

Energinets vision är en balanserad och hållbar energiförsörjning. Energinets huvuduppgift är att se till att samhället har tillgång till säker och pålitlig energiförsörjning. Företaget arbetar också med att integrera förnybar energi och skapa en välfungerande konkurrens på el- och gasmarknaderna. Företaget har 1 000 medarbetare.

Gasanläggningar och -installationer

 • 861 km transmissionsnät
 • 6 600 km gasdistributionsnät
 • 2 gasförsörjningskällor
 • 1 kompressorstation
 • 2 anläggningar för lagring av gas, som ägs av ett kommersiellt dotterbolag

Gaz System - logo

GAZ-SYSTEMs enda aktieägare är den polska staten. Bolaget är upptaget på listan över företag med strategisk betydelse för den polska ekonomin och ansvarar för försörjningen av naturgas via transmissionsnätet.

GAZ-SYSTEMs vision är att stödja säker transport av naturgas i Polen och bidra till etableringen av ett integrerat transmissionsnät i Europa. GAZ-SYSTEMs huvuduppgift är att trygga energisäkerheten och bygga upp en position som stor aktör som främjar integrationen av gasnäten i Europa. Företaget har 2 700 medarbetare.

Gasanläggningar och installationer

 • 11 000 km transmissionsnät
 • 904 gasstationer
 • 684 km av Yamal-Europa-gasledningen i Polen
 • 14 kompressorstationer
 • 4 gassammanlänkningar
 • 1 LNG-terminal i Świnoujście
Energinet logo Gaz-System logo