Vinster med Baltic Pipe Project

Baltic Pipe Project förväntas ge betydande socioekonomiska vinster i Polen, Danmark och andra länder i Östersjöområdet samt i Central- och Östeuropa. Projektet är helt i linje med hörnstenen i EU:s energipolitik, som syftar till en säker, tillgänglig och mer hållbar energiförsörjning i Europa, vilket uppnås genom ökad integration av marknaden, användning av flera olika försörjningskällor och hög konkurrenskraft.

En ny försörjningskälla förbättrar energisäkerheten. Läs mer >
Den nya gasledningen kommer att stärka handel och konkurrens. Läs mer >
En trolig vinst kommer vara lägre gaspriser för konsumenterna. Läs mer >
Baltic Pipe Project kommer bidra till hållbarhet i Europa. Läs mer >

Energisäkerhet

Tillgång till flera försörjningskällor är av avgörande betydelse för att förbättra säkerheten i energiförsörjningen.

Baltic Pipe Project kommer att bidra till en väsentligt förbättrad diversifiering av försörjningskällorna i Polen, Danmark, Sverige och Baltikum, samt i Central- och Östeuropa.

På den polska marknaden kommer inträdet av nya aktörer att leda till ökad konkurrens mellan leverantörerna. Investeringen kommer även att ge en ökad säkerhet i energiförsörjningen i Polen. Den danska gasmarknaden kommer att gynnas av två nya försörjningskällor via direkt tillgång till både norsk gas och den globala marknaden för flytande naturgas (LNG) genom den polska LNG-terminalen.

Förbättrad gasinfrastruktur i EU

Baltic Pipe Project stöder skapandet av energiallianser mellan EU-medlemsstater i händelse av störningar i gasförsörjningen och leveransbrister. Med ”gaskrisen” under det senaste decenniet har det stått klart att naturgasmarknaden i Central- och Östeuropa är högt fragmenterad och beroende av en enda leverantör.

En ny försörjningskorridor

Eftersom Baltic Pipe Project skulle skapa ytterligare en stor gasdistributionsrutt från norr, kommer projektet att bidra till en grundläggande förändring av nuvarande utseendet på gasflödena i Central- och Östeuropa, som historiskt sett har varit utformade för enkelriktade flöden från öst till väst. Projektet skulle således inte bara ge en välbehövlig diversifiering av försörjningskällor, utan även skapa nya distributionsvägar. Sådan diversifiering kommer att ge en mycket säkrare energiförsörjning för slutanvändarna – både kommersiella företag och privathushåll.

Energisäkerhet

Konkurrenskraft

Baltic Pipe Project kommer att skapa förutsättningar för ökad handel och mer konkurrens på gasmarknaden.

En utveckling av välfungerande och flexibla gasmarknader kräver att det skapas konkurrens och priskonvergens mellan regionala gasmarknader. De flesta av de central- och östeuropeiska gasmarknaderna är faktiskt beroende av en enda leverantör, och de har begränsad tillgång till alternativa försörjningskällor. Som en följd av detta råder det ingen konkurrens mellan leverantörer på de central- och östeuropeiska marknaderna, vilket gör naturgas mindre konkurrenskraftigt än andra fossila bränslen, som ex.vis kol.

Ökad handel baserad på ett starkare europeiskt nätverk

Eftersom Baltic Pipe Project skapar en ny distributionsanslutning kan projektet i kombination med annan planerad expansion av gasledningsnätet i regionen skapa nya handelsmöjligheter för länderna runt Östersjön och i Central- och Östeuropa.

Målet med den europeiska energipolitiken är att utveckla en konkurrensutsatt intern energimarknad. Detta kan förverkligas genom att det byggs en paneuropeisk integrerad infrastruktur som skulle möjliggöra fri rörlighet för denna råvara. Utan tillräcklig transportkapacitet över gränserna och utan tillgång till ett brett utbud av olika försörjningskällor är det inte möjligt att skapa en flexibel intern energimarknad.

Konkurrenskraft

Rimliga priser

Nya gasförsörjningskällor kan också komma att gynna konsumenterna av naturgas i form av lägre priser på detta bränsle.

I och med tillkomsten av nya försörjningskällor i alla inblandade länder, kommer de regionala skillnaderna i gaspriserna sannolikt att minska, vilket kommer att gynna slutanvändarna av naturgas. Vidare kommer Baltic Pipe Project att tillåta låga avgifter för gastransporter. I Danmark kommer detta vara en viktig faktor i arbe-tet med att styra och sänka framtida avgifterna för gastransporter.

Rimliga priser

Ökad Hållbarhet

Baltic Pipe Project har potential att öka användningen av naturgas som bränsle för slutanvändare och i energiverk. I Polen, Central- och Östeuropa och i de baltiska länderna kan detta innebära att naturgas ersätter användningen av andra fossila bränslen, som kol. Därmed kan projektet även bidra till minskade koldioxidutsläpp.

Baltic Pipe Project kan också stödja integrationen av förnybara energikällor, som biogas, i gasöverföringssystemet om det uppstår sådan efterfrågan i framtiden.

Hållbarhet
Energinet logo Gaz-System logo