Korzyści z realizacji projektu Baltic Pipe

Realizacja projektu Baltic Pipe przyniesie znaczące korzyści społeczno-ekonomiczne Polsce, Danii a także innym krajom regionu Morza Bałtyckiego i Europy Środkowo-Wschodniej. Projekt jest w pełni zgodny z wytycznymi polityki energetycznej Unii Europejskiej w zakresie zapewnienia bezpiecznych, przystępnych cenowo i zrównoważonych dostaw energii.

Inwestycja wpłynie na wzrost integracji rynków gazu oraz konkurencyjność.

Nowe źródło dostaw gazu wzmocni bezpieczeństwo energetyczne. Więcej informacji >
Nowy gazociąg wpłynie na rozwój rynku gazu i jego konkurencyjność. Więcej informacji >
Odbiorcy odczują obniżkę cen gazu.
Więcej informacji >
Baltic Pipe może pomóc zredukować emisję CO2. Więcej informacji >

Bezpieczeństwo energetyczne

Zróżnicowanie i umożliwienie dostępu do nowych źródeł dostaw gazu ma istotne znaczenie dla wzmocnienia krajowego bezpieczeństwa energetycznego. Pojawienie się nowych uczestników na rynku gazu w Polsce zwiększy jego konkurencyjność i zapewni ciągłość dostaw.
Projekt Baltic Pipe przyczyni się do poprawy dywersyfikacji źródeł dostaw także w Danii oraz w regionie Morza Bałtyckiego i Europy Środkowo-Wschodniej. Duński rynek gazu skorzysta z dwóch nowych źródeł zaopatrzenia. Inwestycja zapewni im bezpośredni dostęp do gazu norweskiego oraz globalnego rynku skroplonego gazu ziemnego (LNG) poprzez Terminal LNG w Świnoujściu.

Poprawa infrastruktury przesyłowej gazu w Unii Europejskiej

Projekt Baltic Pipe stoi u podstaw sojuszu energetycznego państw członkowskich Unii Europejskiej.

“Kryzysy gazowe” występujące w ciągu ostatniej dekady pokazały, że rynki w tej części Europy są bardzo rozdrobnione, niestabilne i zależne od jednego dostawcy. Projekt Baltic Pipe może istotnie zmniejszyć ryzyko zakłóceń dostaw gazu. 

Nowy korytarz dostaw gazu

Inwestycja Baltic Pipe uruchomi nową, dodatkową trasę dostaw gazu z północy Europy, co przyczyni się do strategicznej zmiany obecnej struktury przepływów gazu w Europie Środkowej i Wschodniej, która historycznie jest ukształtowana jednokierunkowo – ze Wschodu na Zachód.

Realizacja inwestycji zapewni regionowi bardzo potrzebną dywersyfikację nie tylko źródeł dostaw gazu, ale także kierunków dostaw. Oznacza to większe bezpieczeństwo energetyczne dla odbiorców gazu ziemnego, zarówno przedsiębiorstw komercyjnych, jak i gospodarstw domowych.

Bezpieczeństwo energetyczne

Konkurencyjność

Projekt Baltic Pipe umożliwi zwiększenie wymiany handlowej i wzrost konkurencyjności.

Ułatwienia, tworzenie konwergencji cenowej pomiędzy poszczególnymi rynkami gazu, możliwość wejścia na rynek nowych uczestników i potencjalny wzrost zapotrzebowania na gaz, stanowią kluczowe elementy rozwoju regionalnych rynków gazu.

Większość rejonów Europy Środkowej i Wschodniej jest uzależniona od dostaw gazu pochodzących z jednego kierunku lub posiada ograniczony dostęp do alternatywnych źródeł. Taka sytuacja powoduje brak konkurencji na rynku i sprawia, że gaz ziemny jest mniej atrakcyjny ekonomicznie w porównaniu do innych paliw kopalnych, np. węgla.

Zwiększony handel oparty na silnej europejskiej sieci gazowej

Projekt Baltic Pipe w połączeniu z innymi planowanymi interkonektorami może stworzyć nowe możliwości handlowe dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej i regionu Morza Bałtyckiego, stanowiąc dodatkowe źródła zaopatrzenia w gaz.

Zgodnie z polityką energetyczną Unii Europejskiej w pełni konkurencyjny wewnętrzny rynek energii można osiągnąć tworząc ogólnoeuropejską zintegrowaną sieć, która umożliwi swobodny przepływ gazu.      Bez wystarczających transgranicznych zdolności przesyłowych i dostępu do zdywersyfikowanego portfela dostaw niemożliwe jest stworzenie jednolitego i elastycznego wewnętrznego rynku energii.

Konkurencyjność

Przystępność cenowa

Odbiorcy gazu ziemnego będą mogli skorzystać z nowego źródła dostaw gazu poprzez obniżenie cen tego paliwa. Wraz z nowymi źródłami dostaw gazu różnice cen na rynkach gazu mogą ulec zmianie na korzyść odbiorców końcowych. Ponadto projekt Baltic Pipe może wpłynąć na utrzymanie taryf przesyłowych na niskim poziomie.

Przystępność cenowa

Niska emisja CO2

Projekt Baltic Pipe może potencjalnie promować w Polsce, Europie Środkowej i Wschodniej oraz w regionie Morza Bałtyckiego większe wykorzystanie gazu jako paliwa do wytwarzania energii i ciepła, zastępując inne paliwa kopalne ( np. węgiel). Dzięki temu projekt może wpłynąć na zmniejszenie emisji CO2.

Ponadto inwestycja może wspierać wykorzystanie biogazu, jako odnawialnego źródła energii, poprzez umożliwienie jego transportu, o ile taka potrzeba zaistnieje na rynku.

Zrównoważony rozwój
Energinet logo Gaz-System logo